Ældrecenter Solvang i Aars kan blive halveret

Af Torsten Hansen, Onsdag, 01/06/2022 08:00

Forslag om at nedlægge op til 30 pladser på Solvang

VESTHIMMERLAND: I en længere periode har der været mange tomme plejeboliger på ældrecentrene i Vesthimmerlands Kommune, og samtidig næsten ingen venteliste med nye beboere. De tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab.

Der forventes desuden, at overkapaciteten i permanente plejeboliger vil fortsætte frem til 2030.

Kommunen skal hele tiden forsøge at tilpasse økonomien. Derfor foreslår Sundhedsforvaltningen, hvorunder plejeboliger hører, at boligkapaciteten midlertidigt reduceres med op mod 30 boliger på Ældrecenter Solvang i Aars.

Det forslag skal Sundhedsudvalget tage stilling til i morgen torsdag, 2. juni.

Hvis udvalget vælger at nedlægge alle 30 plejehjemsboliger, så vil det næsten betyde en halvering af plejecentret, der i dag råder over 62 boliger.

Forslaget betyder ikke, at boligerne nedlægges, men kun midlertidigt lukkes, indtil der igen er behov for boligerne.

Derfor vil der isoleret set kunne opnås en driftsbesparelse på op til 12 mio. kr. Forvaltningen skal fortsat afholde den fulde tomgangsleje.

En besparelse vil primært omhandle en reduktion i lønudgifter til plejepersonale. Forvaltningen bemærker dog nogle væsentlige forhold, der skal tages højde for ved denne beregning.

Et forhold er, at det vil tage tid at flytte beboere og frigøre hele afsnit og herved opnå en midlertidig reduktion på op mod 30 plejeboliger på Ældrecenter Solvang. Det er derfor ikke muligt at fastslå, hvornår samlingen af tomme boliger er tilendebragt.

Beboerne kan ikke flyttes mod deres vilje. Derfor kan det tage tid at lukke afdelinger.

- Vi har to nye, der flytter ind 1. juni. Derefter har vi 12 ledige boliger, siger centerleder Eva Grøn, Plejecenter Solvang.

Dermed er der et stykke op til 30. Men på den korte bane, er der en meget let løsning på noget af problemet.

- Seks af de 12 boliger stammer fra en tidligere aflastningsafdeling. De seks boliger er utidsvarende, og har ikke været efterspurgt længe, fortsætter Eva Grøn.

Det betyder, at seks boliger står tomme og klar til midlertidig lukning. De kan måske med fordel nedlægges helt, eller renoveres så de igen kan blive efterspurgte.

Faktisk er boligerne lukket, og personalet flyttet væk.

- Vi har allerede lavet besparelsen, siger Eva Grøn.

Pengene er dog fortsat i Solvangs budget, men det kan politikerne ændre på, hvis de vil.

- Det er ikke det store problem, det vil være et større problem, hvis vi skal lukke flere, lyder det fra Eva Grøn.

Hun er dog parat til at løse opgaverne, hvis politikerne beslutter det.

Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og MED-Lokaludvalget for Ældrecenter Solvang umiddelbart efter behandling i Sundhedsudvalget den 2. juni. Høringssvar fra de to udvalg vil foreligge, inden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling den 8. og den 16. juni.

- Vi holder møde umiddelbart efter sundhedsudvalget. På det møde vil vi kommer med et høringssvar i forhold til det der bliver besluttet, siger Eva Grøn.

Med en midlertidig lukning af boliger på Ældrecenter Solvang, reduceres mængden af somatiske plejeboliger i Aars by. Der er dog aktuelt også ledige plejeboliger på Ældrecenter Østermarken, hvilket indikerer, at efterspørgslen på plejeboliger, også i Aars by, har været dalende.

Aars Avis har uden held forsøgt at få en kommentar fra sundhedsudvalgsformand Asger Andersen (S)

Kommentarer
Lars H. Hudecek

Genialt!
Først skærper man visitationskravene til plejehjemspladser. Hvorefter behovet for pladserne falder, ... ihvertfald i Excel-regnearket.
Der bliver gennerelt flere ældre. Den stærkt plejekrævende del af ældre vil herefter i højere grad skulle passes i eget hjem. Hvilket medfører større personalebehov end på plejehjemmene.
Besparelserne bliver nok til at overse.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"