Flere husstande i Aars, men vandforbruget falder

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 07/10/2020 07:00

Aars Vand fik i 2019 tilgang af 123 forbrugere så der nu er 4446

AARS: I 2019 blev der sparet på vandet i Aars. Selv om der var en fremgang på 123 forbrugere, og der blev afregnet for 460.666 kubikmeter vand, så oplevede Aars Vand A.m.b.a. et fald på 19.224 kubikmeter i forhold til 2018.

Det oplyste vandværkets formand, Morten Vestergaard, ved generalforsamlingen i Restaurant Messen. Værket udpumpede 486.641 kubikmeter vand eller 14.690 kubikmeter mindre end i 2018. Der var et vandspild på 5,33 pct., eller lidt mere end vandværkets målsætning om at holde vandspildet under fem pct. Derfor fortsætter arbejdet med at reducere vandspildet ufortrødent, sagde Morten Vestergaard.

Aars Vand har en god økonomi, og bestyrelsen har besluttet at kubikmeterprisen på vand til forbrugerne forbliver uændret i 2020. Prisen er 5,85 kr. plus moms. Den faste afgift på 780 kr. fastholdes også, og Vesthimmerlands Kommune har godkendt selskabets takstblad uden bemærkninger. Aars Vands regnskab for 2019 viser et overskud på 682.000 kr.

Miljøstyrelsen satte i 2019 gang i en landsdækkende screening for pesticider. Der undersøges for 400 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter.

- Det kommer helt sikkert til at betyde øget fokus på, hvilke midler der bruges og har været brugt, og ikke mindst deres evne til at nå grundvandet. Pesticiderne kommer fortsat til at fylde meget i forsyningens hverdag, ikke mindst på grund af de store omkostninger og uvisheden om, hvad der skal og kan gøres, sagde Morten Vestergaard.

Aars er i en rivende udvikling - der bygges og bygges, nye boligkvartrer opstår, og der er udvikling i de eksisterende. Men selv om Aars Vand bliver løftet ud af vandsektorloven og skattepligt, så er der udfordringer.

- Der er mange opgaver ude i fremtiden, men jeg mener at Aars Vand er godt gearet til dem administrativt og på driften, sagde Morten Vestergaard.

I 2019 blev der renoveret en del på ledningsnettet med udskiftning på Kong Svends Vej, Kong Frederiks Vej og Kong Knuds Vej. Der mangler en etape på Kong Haralds Vej, som forventes udført i 2020 og dermed vil hele dronninge- og kongekvarteret i Aars være renoveret. Der er ligeledes udskiftet ledningsnet på Bakkegårdsvej, Østre- og Vestre Stadionsvej. Desuden har der været løbende renovering af stophaner rundt om i byen. Mange af de gamle stophaner fra 1960erne er ramt af tæring og er modne til udskiftning.

Aars Vand har endvidere etableret forsyning i udstykningen Galgehøj. Der er tale om forsyning til 30 huse i etape 2. Udstykningen af byggegrunde forventes at fortsætte i de kommende år, da efterspørgselen på grunde er stor. Det stiller investeringskrav til vandværket. Investeringsplanen for Aars Vand løber frem til 2025. Planen skal gøre det muligt at spare midler op til fremtidige investeringer så at selskabet ikke skal ud og låne penge.

I det daglige samarbejder Aars Vand med 10 af de omkringliggende mindre vandværker, som kan få hjælp til næsten alt, hvad de har brug for - fra daglig drift, sms-service, hjælp til målere, forbrugerhåndtering, indberetning til myndigheder og lignende.

- Desuden tilstræber vi mindst en gang årligt at holde et orienteringsmøde med vore samarbejdende vandværker. Her orienterer vi om nye regler og ændringer i lovgivningen for vandværker, sagde Morten Vestergaard.

Aars Vand deltager også i en erfa-gruppe sammen med vandforsyningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup.

Statsautoriseret revisor Claus Bjørnholt, Deloitte, Aars, gennemgik regnskabet der viser en nettoomsætning på 6.833.429 kr. Vandværket har anlægsaktiver for 56.003.671 kr. så egenkapitalen udgør 57.807.285 kr. Regnskabet balancerer med 61.612.726 kr. For at sikre rent vand i fremtiden deltager Aars Vand i et skovrejsningsprojekt i 20 år og afsætter 500.000 kr. hertil om året.

Ole Larsen og Henrik Thaudal var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt. Dorthe Rask blev genvalgt som suppleant.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"