Jagtforening ønsker flere jægere som medlemmer

Onsdag, 25/02/2009 08:00

56 medlemmer var for nylig samlet til generalforsamling i Nibe og Omegns Jagtforening, hvor foreningens jagthornblæsere blæste »velkommen« til fanen og til medlemmerne.

- Vi er pt. 232 meget dynamiske medlemmer i Nibe og Omegns Jagtforening, oplyste formand Per Sørensen i sin beretning, hvor han også kom ind på de mange forskelligartede aktiviteter der foregår i jagtforeningens regi.
Flugtskydning: Der er en lille tilbagegang af skydninger, men dette til trods er der leveret mange flotte resultater over sæsonen.
Riffelskydning: Banen bliver godt besøgt før bukkejagten, men aktiviteten bliver mindre  efter bukkesæsonen. Formanden appellerede til at flere besøger banen, for at holde skydefærdighederne ved lige. 
Jagthorn: Foreningens blæsergruppe nyder stor respekt og holdet har opnået meget flotte resultater ved flere mesterskaber. Blæserne fik tilsagn til der kan købes nye veste, som blæserne længe har ønsket.
Hundetræning: der har været 12 hunde til træning gennem sæsonen.
Dæmningsjagten: der har været knap så stor tilslutning i forgangne sæson til den aktivitet, som er den eneste jagt, foreningen har at tilbyde medlemmerne. Der er derfor et underskud på denne aktivitet. Der forhandlet en ny 5 årig kontrakt med dæmningslauget og jagtlejen er steget med 2.000 til 19.000 kr. pr år.
Nibe Festival: Dette er foreningens største aktiv, og formanden bragte en stor tak til de mange der hjælper ved denne lejlighed. 
Foreningshuset: Her er der lagt nyt græstag på, med velvilligt tilskud fra IPA Fonden. Der er også blevet etableret et flise gangareal fra huset til alle standpladser Đ og dette vil blive udvidet i år ud til de sidste kastemaskinehuse.

Formanden kom ind på »Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd« for Aalborg Kommune, hvor der er 16 jagtforeninger repræsenteret. Formand for rådet er Jørgen Balser og Erik Nielsen fra Mou Jagtforening er JKF’s repræsentant i »Det Grønne Råd« som er pålagt alle kommuner at deltage i.
Aalborg Kommune har en negativ holdning til jagt i det hele taget – Nibe Jagtforening har blandt andet mistet sin jagt ved fjorden, fortalte Per Sørensen i sin beretning.

Ønsker flere registrerede jægere
Der er i Aalborg Kommune ca. 4300 der indløser jagttegn, men der er kun ca. 1800 der er registreret som medlemmer i en jagtforening. Vi skal gøre en fælles indsats for at få flere af vores medjægere meldt ind i foreningerne – så vi på den måde kan virke som en stærkere forening. Formanden håbede på et bedre samarbejde med Aalborg Kommune i fremtiden.

Formanden sluttede sin beretning med at udtrykke stor tak til de trofaste medlemmer, der altid er villige til at hjælpe til og gøre en stor indsats for foreningen. 

Fra debatten:
Leo Frederiksen mente at Aalborg Kommune bør lade reguleringsjagten af råger forblive på arealer i det tidligere Nibe Kommune.
Leif Madsen udtrykte begejstring for at at fanen endelig var blevet broderet med foreningens logo – jagthorns blæsergruppen har den ofte med ud.
Leif Madsen opfordrede også til, at der gerne måtte melde sig flere til blæser gruppen!

Kasserer Steen Christensen kunne herefter fremlægge regnskabet med et flot årsresultat, med overskud på 120.700 kr.

Jubilæumstegn
5 medlemmer var i år udset til at modtage Danmarks Jægerforbunds fornemme Jubilæumstegn: Kaj Smidt for 40 års medlemskab, samt Ole Christensen, Anders Buus Andersen, Henry Nielsen og foreningens formand Per Sørensen, der alle fik overrakt 25 års jubilæumstegn af hovedbestyrelsesmedlem Martin Andersen opg kredsens formand Leif Bach. Jagthornsblæserne blæste flot »Hallali« for jubilarerne.

Der var efterfølgende genvalg til kasserer Steen Christensen, og  ved valg til flugtskydningsudvalget blev Martin Staun Hansen afløst af Henrik Holm Jensen, mens Claus Jensen, Jan Christensen og Franz Pedersen blev genvalgt.
Til riffeludvalget blev Johnny Bo Christensen, Erik Droob og Peter Olsen alle genvalgt.
Til hundeudvalget blev Kurt Madsen og Henning Mathisen genvalgt.
Erik Droob blev ligeledes genvalgt til ungdomsudvalget, som dog ikke udfører den helt store aktivitet, da foreningen kun har ganske få ungdomsmedlemmer.

Kredsformand Leif Bach orienterede om de tiltag der er blevet sat i gang i den forholdsvis nye kreds. Et agerhøne projekt er sat i værk, her bliver der bl.a. en temadag og der bliver muligvis sat en agerhøne forvaltningsplan i værk.

Hovedbestyrelsesmedlem Martin Andersen fra Danmarks Jægerforbund orienterede om den nu ét år gamle struktur i Jægerforbundet. Hovedbestyrelsen er nu reduceret til 8 medlemmer og alle arbejder i respektive udvalg.
Det er almindelig kendt, at Aalborg Kommune har en negativ holdning til jagt. Men et råd fra Martin Andersen var, at foreningen skulle prøve at få politikerne i de lokale områder i tale.

I Friluftsrådet, der er en sammenslutning af 92 forskellige organisationer, er Jægerforbundet også repræsenteret og her forsøger man at få en person valgt ind i bestyrelsen, da det er ikke »jagtens sag« der tales i Friluftsrådet.

Martin Andersen kom også ind på emnet som Per Sørensen berørte i sin beretning: At det er et stort problem, at der er få medlemmer i Jægerforbundet i forhold til de som indløser jagttegn. Der er cirka dobbelt så mange der indløser jagttegn som der er medlemmer i foreningerne under Jægerforbundet. 
Det er åbenlyst, at jo flere medlemmer vi er og kan stå sammen, jo stærkere står vi når vi skal forhandle, blandt andet jagttiderne og når vi ellers er i modvind i det jagtpolitiske, sagde han.
Jægerne skal være synlige mange steder – det er det, Nibe Jagtforening blandt andet gør ved at hjælpe til på Nibe Festivalen – meget flot ifølge Martin Andersen.

Dirigenten Kjeld Pedersen afsluttede en god generalforsamling, med at takke for god ro og orden, og jagthornsblæserne afsluttede deres fornemme deltagelse med at spille »Frokostsignalet«.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"